برگزاری پنل‌های تخصصی در پنجمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران

 

  • چالش های زنجیره تامین صنعت آلومینیوم و راهکارها

  • تکنولوژی و محیط زیست در صنعت آلومینیوم