برنامه زمانبندی داوری پوسترها

  قابل توجه نویسندگانی که مقالات آنها به صورت پوستر پذیرفته شده است لطفا پوستر خود را مطابق با دستورالعمل ارائه شده توسط کنفرانس آماده نمایید.​ از ارسال پوستر خود پیش از کنفرانس خودداری نمایید. کلیه پوسترها روز اول کنفرانس قبل