کارگاه آموزشی نگرشی نوین در ذوب، آلیاژسازی و ریخته‌گری آلومینیوم و آلیاژهای آن

سرفصل‌ها

آشنایی و گروه بندی آلیاژهای آلومینیم
نام گذاری آلیاژهای آلومینیم بر اساس استانداردهای بین المللی
بررسی نقش عناصر آلیاژی و کاربرد آلیاژها با ذکر مثال
آشنایی با کوره های ذوب و نگدارنده آلومینیم (قطعه ریزی و شمش ریزی)
واکنش های مذاب، تلاطم و تشکیل فیلم های اکسیدی و آخال، جذب گاز
عملیات تصفیه مذاب آلیاژهای آلومینیم (آخال زدایی و گاز زدایی)
عملیات کیفی مذاب آلیاژهای آلومینیم (جوانه زنی و بهسازی)
روش های کنترل کیفیت مذاب
آلیاژسازی (بازیافت و دسته بندی ضایعات، خردایش و جداسازی، ذوب، عیار سازی، تصفیه مذاب و شمش ریزی)
نگرشی نوین بر طراحی سیستم های راهگاهی در ریخته گری قطعات و شمش های نوردی
مقدمه ای بر انجماد و تغذیه گذاری در قطعه ریزی و شمش ریزی

Introduction to Al and classification of Al-alloys
Key to International Standard Al-Alloys
Role of alloying elements and industrial application of Al-alloys
Introduction to melting and holding furnaces (Ingot and part casting)
Melt reactions, turbulent and formation of inclusion and oxides, gas absorption
Al-alloys melt cleaning (inclusion and gas removing)
Al-alloys melt treatment (refining and modification)
Melt quality control methods
Alloying (scrap recycling and sorting, scrap shredding and separation, melting, alloying, melt cleaning and ingot casting)
A new approach to running system designing (ingot and part casting)
Introduction to solidification and feeding system (ingot and part casting).