کارگاه آموزشی بررسی تحولات و خواص دیرگدازهای مصرفی صنعت آلومینیوم

سرفصل‌ها

Advances in Aluminum Refractories Researches & Developments in Iran

Classifications of Refractories used in Aluminum Industry:

Oxide & Nonoxide Refractories

Dens & Lightweight Refractories

Refractories and Carbon Cathode Materials for Aluminum Reduction Cells

Brief Information on the Lining of Reduction Cells

Carbon Cathode Bottom Blocks; Types and Properties

Carbon Ramming Paste

Side Lining

Refractory Barrier Materials of the Cell Lining; Bricks and Dry Barrier Mixtures

Heat Refractory Insulation Materials for the Lining of Reduction Cell

Ant wetting Admixtures for Aluminum Refractories

A Brief on Refractories for Anode Baking Furnaces

Situation & Strategy of Refractories of Aluminum Cell Reduction in Iran

مقدمه ای بر وضعیت پژوهش و توسعه دیرگدازها در صنعت آلومینیم ایران

طبقه بندی جامع دیرگدازهای مصرفی در صنعت آلومینیم:

اکسیدی و غیر اکسیدی

متراکم و سبک

دیرگدازها و مواد کربنی مصرفی در سلول های احیا

مقدمه ای بر پوشش دیرگداز سلول ها

آشنایی با کاتد کربنی؛ انواع و خواص

خمیر کوبیدنی کربنی

دیواره های جانبی

نسل جدید دیرگدازهای مانع، آجر و جرم دیرگداز

دیرگدازهای عایق حرارت

آشنایی با مواد مقاوم به ترشوندگی در صنعت آلومینیم

مقدمه ای بر دیرگدازهای پخت آند

وضعیت و استراتژی دیرگدازهای کصرفی در سلول های احیا در ایران