کنفرانس ۲۰۰۹

کنفرانس بین المللی آلومینیوم ایران ۲۰۰۹

دبیر کنفرانس دبیر علمی  دبیر اجرایی
salehi2 soltanieh Karimi (2)
دکتر محمدتقی صالحی دکتر منصور سلطانیه غلامرضا کریمی اقدم
 گزارش کنفرانس

گالری تصاویر

 مقالات

 حامیان

 غرفه داران