معرفی ایمیدرو

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بموجب ماده ۶ قانون تاسیس وزارت صنایع و معادن مصوب ۶/۱۰/۷۹ مجلس شورای اسلامی و تبصره ذیل ماده مذکور به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فرآوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اکتشافی تشکیل گردیده است.

این سازمان طبق قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۱/۴/۱۳۴۶ و اساسنامه و مقررات آن اداره گردیده و دارای ۸ شرکت اصلی و ۵۵ شرکت عملیاتی بهره برداری در زمینه صنایع فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و مواد معدنی می باشد.

در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده و با توجه به مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این سازمان بعنوان شرکت مادر تخصصی تلقی شده و نظارت عالیه بر شرکتهای عملیاتی و انجام برنامه ریزیهای لازم برای واگذاری آنها به بخش خصوصی را در دستور کار دارد. ضمنا برای پیشبرد اهداف مربوطه طبق ضوابط و مقررات استخدامی سازمان نیروی انسانی مورد نیاز باید دارای تحصیلات عالیه و تجربه پیش بینی شده در شرایط احراز مشاغل باشند.

مأموریت، چشم انداز و ارزشهای سازمان

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به موجب ماده ۶ قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن (مصوب سال ۱۳۷۹)، “به منظور بررسی، تهیه و اجرای طرحهای احداث ، توسعه ، تجهیز و نوسازی صنایع تولیدی متالوژی، استخراج و فراوری مواد معدنی و اجرای طرحهای اکتشافی”، تشکیل شده است. سازمان به موجب قانون مذکور، طبق قانون تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۲۶/۴/۱۳۴۶ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد.

بیانیه مأموریت سازمان بر اساس قانون تاسیس و اسناد بالادستی آن به صورت زیر می باشد:

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه ای تخصصی بخش معدن و صنایع معدنی کشور می باشد که به منظور:

• بررسی، تهیه و اجرای طرحهای اکتشاف، احداث، توسعه، تجهیز و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با نگاه ویژه به فناوریهای نوین و پر ریسک

• افزایش اثربخشی در سیاست گذاری، هدایت و حمایت و توسعه بستر و زیرساخت به منظور توانمند سازی بخش معدن و صنایع معدنی تاسیس شده است.

ما با اتکاء به مدیریت دانش محور، کارکنان متعهد و متخصص، اعتبار سازمان، برخورداری از ذخایر غنی و متنوع معدنی و زنجیره کامل تولید، ضمن توجه به ارزشها و کرامت انسانی،‌ حفاظت محیط زیست و جلب رضایت ذینفعان به منظور افزایش خوداتکایی و توان رقابتی، ارزش آفرینی و توسعه پایدار بخش تلاش می کنیم.”

سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، سازمانی است پویا، کارآمد و تاثیرگذار در حوزه معادن و صنایع معدنی که در راستای سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، با نقشی تعیین کننده در اقتصاد کشور به گونهای عمل می کند تا توسعه پایدار در بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به تامین نیازهای کنونی و آتی اقتصادی، اجتماعی و محیطی بخش تداوم یافته و سازمان در رده سازمانهای توسعه ای تراز اول دنیا شناخته شود.

از آنجاییکه دستیابی به این چشم انداز، بدون توجه به ارزشهای اساسی در سازمان امکان پذیر نمی باشد، بیانیه ارزشهای سازمان عبارت است از:

ما معتقدیم با:

• افزایش مشارکت بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای مردمی
• حفظ حقوق و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی
• توجه به ایمنی و سلامت کارکنان
• توجه به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و اشتغالزایی
• احترام به حقوق کلیه ذینفعان و مشتری مداری
• توجه ویژه به حفظ و صیانت از محیط زیست و میراث فرهنگی، منابع معدنی و انرژی و حفظ حقوق نسلهای آینده
• پایبندی به نظم، انضباط و قانون
• احترام به مالکیت مادی و معنوی

می توانیم با حفظ منافع ملی در جهت توسعه صنعتی کشور، ماموریتهایمان را انجام دهیم.

بخش اول : توانمندسازی بخش معدن و صنایع معدنی

از آنجاییکه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، طبق قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، یک سازمان توسعه ای است و از جمله اهداف ابلاغی قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت، حمایت، توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی و توسعه سرمایه های انسانی می باشد، لذا می توان سازمان را به عنوان توانمندساز بخش معدن و صنایع معدنی که شامل بخشهای خصوصی و دولتی می باشد در نظر گرفت.

راهبردهای سازمان در این بخش عبارتند از:

۱-۱- راهبرد بومی سازی فناوری و توسعه پژوهش
۱-۲- راهبرد بهبود تواناییهای تولید بخش
۱-۳- راهبرد توسعه بستر و زیرساخت بخش
۱-۴- راهبرد توسعه سرمایه های انسانی بخش
۱-۵- راهبرد حمایت از توسعه و تقویت بازار
۱-۶- راهبرد تقویت توان مالی و توسعه سرمایه گذاری بخش

بخش دوم : توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی

با توجه به قانون تاسیس سازمان و مسئولیت آن در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و با عنایت به حیطه فعالیتهای تعریف شده برای سازمان در قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، که به سازمانهای توسعه ای اجازه داده می شود تا سقف ۴۹% در مناطق کمتر توسعه یافته و در زمینه فناوریهای نوین و پرریسک سرمایه گذاری نمایند و همچنین اختیار سازمان در حفظ سهم دولت در صنایع و معادن صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به میزان ۲۰ درصد، لذا سازمان همچنان می تواند با مشارکت بخش غیردولتی و یا از طریق شرکتهای زیرمجموعه در توسعه معادن و صنایع معدنی کشور نقش موثری ایفا نماید. با استناد به این موارد قانونی و توان فنی و مهندسی سازمان و شرکتهای زیرمجموعه، می توان یکی از مهمترین کسب و کارهای سازمان را توسعه و نوسازی بخش معدن و صنایع معدنی در نظر گرفت که از زمان تاسیس سازمان تاکنون با حساسیت زیادی در حال پیگیری می باشد.

راهبردهای سازمان در این بخش عبارتند از:

۲-۱- راهبرد ایجاد مزیت رقابتی در کشور با تعریف طرحهای توسعه و نوسازی
۲-۲- تقویت تواناییهای اجرای طرحها
۲-۳- تقویت توان تامین منابع مالی و جذب سرمایه گذار در طرحها
۲-۴- بهبود بهره برداری طرحهای تکمیل شده

بخش سوم : راهبری استراتژیک شرکتها

دولت مجاز است در فعالیتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، تا سقف ۲۰% ارزش این فعالیتها در بازار را حفظ نماید. اعمال حاکمیت دولت از طریق سازمانهای توسعه ای، سیاستگذاری و مدیریت می گردد، لذا از فعالیتهای اصلی سازمان نظارت عالیه بر اینگونه شرکتهامی باشد. نظارت و کنترل سازمان بر این شرکتها، بر طبق قانون تجارت بوده که از طریق این قانون و در مجامع شرکتها اعمال خواهد شد.

راهبردهای سازمان در این بخش عبارتند از:

۳-۱- بازاریابی استراتژیک و توسعه بازار
۳-۲- مدیریت بهینه دارایی ها و منابع
۳-۳- توسعه همکاری شرکتهای زیرمجموعه در جهت ارتقاء هم افزایی
۳-۴- توسعه منابع انسانی کارآمد
۳-۵- تقویت تواناییهای تولید و افزایش رقابت پذیری
گواهینامه‌ها

• ISO 9001:2000

• رتبه دوم طرح رتبه‌بندی سالانه صد شرکت برتر ایران در سال ۱۳۸۵

• رتبه سوم طرح رتبه‌بندی سالانه صد شرکت برتر ایران در سال ۱۳۸۳

 

خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بر اساس قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۶/۱۰/۱۳۷۹ تاسیس شده و خط مشی کیفی ذیل را جهت انجام ماموریت خویش برگزیده است:
• درک سیاستهای کلان کشور و اعمال آن در بخش مربوطه.
• تمرکز بر نیازهای توسعه و نوسازی و نیل به رشد پایدار بخش معدن و صنایع معدنی.
• رقابت پذیر کردن بخش معدن و صنایع وابسته جهت افزایش سهم بازار ایران در تجارت جهانی.
• الزام به رعایت قوانین کشور و تعهدات بین المللی.
• توجه به اصل مشتری مداری و مسئولیت پذیری اجتماعی.
• اعمال نظارت عالیه در بخشهای ذیربط.
جهت تحقق آرمان و اصول فوق این سازمان ، سیستم مدیریت کیفیت خود را با اعتقاد به اصل مشارکت کارکنان و براساس استاندارد ISO9001:2000 طراحی و مستقر نموده و خود را متعهد به برآورده ساختن الزامات این استاندارد و بهبود مستمر آن می داند.

این خط مشی به همراه اهداف کیفیت در جلسات بازنگری مدیریت مورد توجه قرار گرفته و عملکرد سازمان در قبال آنها بررسی خواهد شد. در صورت نیاز به تغییر سیاستها و اهداف در این جلسات خط مشی جدید سازمان تدوین و ابلاغ می گردد.

از تمامی مدیران و کارکنان سازمان انتظار می رود در جهت اعمال این خط مشی و دستیابی به اهداف کیفی حداکثر تلاش خویش را بکار گیرند.
مهدی کرباسیان