کنفرانس ۲۰۱۲

کنفرانس بین المللی آلومینیوم ۲۰۱۲

دبیر کنفرانس دبیر علمی دبیر اجرایی 
aboutalebi soltanieh serajian2
دکتر محمدرضا ابوطالبی دکتر منصور سلطانیه مهندس حسین سراجیان
 گزارش کنفرانس

 گالری تصاویر

 مقالات

 حامیان

 غرفه داران