آدرس دبیرخانه: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران، صندوق پستی: ۱۸۵-۱۶۸۴۵

تلفن: ۷۷۲۴۰۵۰۲

فکس: ۷۷۲۴۰۵۰۳

 www.iiac20.ir                         وبسایت رسمی کنفرانس
www.iiac.iust.ac.ir      سامانه ثبت نام و ارسال مقالات
info@iiac20.ir     ایمیل دبیرخانه کنفرانس و نمایشگاه
  scientific@iiac20.ir           ایمیل کمیته علمی (مقالات)
contact@iiac20.ir        ایمیل کمیته ثبت نام و پذیرش

@t.me/iiac2020 کانال تلگرامی کنفرانس