تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقیقات آلومینیوم

صندوق پستی: ۱۸۵-۱۶۸۴۵

تلفن: ۷۷۲۴۰۵۰۲

فکس: ۷۷۲۴۰۵۰۳

وبسایت: www.iiac20.ir
ایمیل: info@iiac20.ir
iiac@iust.ac.ir
@iiac2018

 

arrow_leftمقالات:
۰۹۰۲۱۰۲۲۰۲۱
iiac@iust.ac.ir
scientific@iiac20.ir