اطلاعات تکمیلی

هزینه

تاریخ

مدرسین

عنوان دوره

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر…

۴۰۰ هزار تومان آزاد

۱۶۰ هزار تومان دانشجویی

۲-۳

اردیبهشت ۱۳۹۷

دکتر جودی رونگه

 تکنولوژی آندایزینگ و عملیات سطحی آلومینیوم

دکتر مارسلو روسی

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر …

۵۰۰ هزار تومان آزاد

۲۰۰ هزار تومان دانشجویی

۲-۳

اردیبهشت ۱۳۹۷

پرفسور بری ولچ

تکنولوژی احیای آلومینیوم

پرفسور پیتر پولیاکوف

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر …

۲۵۰ هزار تومان آزاد

۱۰۰ هزار تومان دانشجویی

۳

اردیبهشت ۱۳۹۷

پروفسور هاینز پالکوفسکی

مواد ساندویچ (ساندویچ پنل‌ها) و کاربرد آنها در قظعات سبک وزن در خودروسازی، هوا-فضا و پزشکی

پروفسور عادله کارادو

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر …

۲۰۰ هزار تومان آزاد

۸۰ هزار تومان دانشجویی

۱

اردیبهشت ۱۳۹۷

دکتر حسین سرپولکی

بررسی تحولات و خواص دیرگدازهای مصرفی صنعت آلومینیوم

محل : دانشگاه علم و صنعت ایران

بیشتر …

۲۰۰ هزار تومان آزاد

۸۰ هزار تومان دانشجویی

۱

اردیبهشت ۱۳۹۷

دکتر مهدی میراسماعیلی

نگرشی نوین در ذوب، آلیاژسازی و ریخته گری آلومینیم و آلیاژها (قطعه ریزی- شمش ریزی)

فرم ثبت نام در کارگاه