کنفرانس ۲۰۱۶

کنفرانس بین المللی آلومینیوم ۲۰۱۶

دبیر کنفرانس دبیر علمی دبیر اجرایی
soltanieh aboutalebi 4_6010579282168906081
دکتر منصور سلطانیه دکتر محمدرضا ابوطالبی مهندس حسین سراجیان
 گزارش کنفرانس

 گالری تصاویر

 مقالات

 حامیان

 غرفه داران

کارگاه‌های آموزشی

 نشست‌های تکنولوژی