✅ حامیان الماس

ایرالکو
N.F.C
شرکت آلومینیوم المهدی

✅ حامیان طلا
SMS group
Outotec
DANIELI
RUSAL

✅ حامیان نقره

گروه نورد آلومینیوم
پارس آلومان

✅ حامیان برنز

ایران آلومینا
آلومینیوم جنوب (SALCO)

✅ سایا حامیان

FIVES
پایا افزار

✅ با پشتیبانی:

وزارت نفت
سازمان تحقیقات صنایع و معادن
وزارت صنعت معدن و تجارت
مرکز عالی مواد و فرآیندهای پیشرفته(CEAMP)
انجمن مهندسین متالورژی و مواد ایران
انجمن علمی ریخته‌گری
سندیکای ریخته‌گری ایران
سندیکای صنایع آلومینیوم ایران

✅ Media Partners

Aluminium Times
Aluminium Internationam Today
Metals Market
edimet
aluplanet
A&L(Aluminium and its alloys)
Foundry Planet
me-metals
Aluminium Publication
MAdan24
CIVILICA
Alcircle
World Aluminium
Minews
Metef
Reed Exhibition
Aluminium2000