فرم ثبت نام در سایت

   هزینه شرکت در ششمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران به شرح زیر است (مبلغ به ازای یک نفر و به ریال می باشد)

۶,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد بدون مقاله
۵,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد با مقاله
+۲,۰۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد به ازای هر مقاله اضافی
۳,۰۰۰,۰۰۰ دانشجویی بدون مقاله
۲,۵۰۰,۰۰۰ دانشجویی با مقاله
+۱,۰۰۰,۰۰۰  ثبت نام دانشجویی به ازای هر مقاله اضافی
۵,۴۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد گروهی ۴-۶ نفره (به ازای هر نفر)
۵,۱۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد گروهی ۷-۱۰ نفره (به ازای هر نفر)
۴,۸۰۰,۰۰۰ ثبت نام آزاد گروهی ۱۱ نفره و به بالا (به ازای هر نفر)
هزینه مربوط به شرکت درششمین کنفرانس بین‌المللی آلومینیوم ایران را با توجه به جدول فوق به شماره حساب ۲۱۷۷۵۷۹۰۰۱۰۰۴ به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه علم و صنعت ایران نزد بانک ملی ایران واریز نمایید. همچنین می توانید مبلغ مورد نظر را به صورت اینترنتی با استفاده از شماره شبای زیر پرداخت کنید
IR19 0170 0000 0217 7579 0010 04
***نکات مهم***
لازم به ذکر است که نام پرداخت کننده در فیش ثبت شده، باید با نام متقاضی خدمات یکی باشد.
ثبت نام کنندگان به جهت پرداخت هزینه ی خدمات انتخابی خود، برای هر خدمت باید فیش پرداخت جداگانه ای را ثبت نمایند.
برای مثال شرکت کننده ای که هم ارائه مقاله و هم قصد شرکت در کارگاه را دارد باید دو فیش پرداخت مجزا را ثبت نماید.
***نکات مهم***
لطفا پس از ثبت نام  و ورود به سایت با نام کاربری، اطلاعات پرداخت را از طریق فرم “ثبت پرداخت” ثبت نمایید(آپلود تصویر فیش پرداختی یا فایل اطلاعات تراکنش الزامی است). پس از مشاهده و تایید اطلاعات ثبت شده توسط مسئولین ثبت نام، ایمیل تایید نهایی ثبت نام برای شما ارسال خواهد شد.
.
.
 register